Regulamin

DEFINICJE

Następujące terminy rozpoczynające się od wielkich liter użyte w treści Regulaminu mają znaczenie przypisane im poniżej:

1.1. „Yenevee ” oznacza  właściciela i administratora Sklepu dostępnego pod adresem: Yenevee. Właścicielem i administratorem sklepu jest firma YENEVEE KINGA KRZUS z siedzibą w Kozach przy ul Lipowej 19, NIP: 9372529776, REGON: 384869022.

1.2. „Beneficjent” oznacza osobę trzecią, która zgodnie z Zamówieniem złożonym przez Użytkownika z wykorzystaniem opcji „Zamów” jest upoważniona do odbioru.

1.3. „Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy.

1.4. „Hasło” oznacza ciąg znaków alfanumerycznych, który jest niezbędny do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Konta i który jest ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas Rejestracji do Sklepu lub poprzez zmianę dotychczasowego Hasła, składający się przynajmniej z 8 znaków.

1.5. „Konto” oznacza spersonalizowaną witrynę zawierającą profil i dane Użytkownika zarejestrowanego w Sklepie, która umożliwia Użytkownikowi korzystanie z określonych usług w Sklepie, w tym w szczególności dokonywanie Zamówień oraz realizację określonych uprawnień Użytkownika związanych z Zamówieniami na zasadach określonych w Regulaminie.

1.6. „Kodeks Cywilny” oznacza Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

1.7. „Konsument” oznacza Użytkownika, będącego osobą fizyczną w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. dokonującego czynności prawnej niezwiązanej z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.8. „Login” oznacza ciąg znaków alfanumerycznych, który jest indywidualnym identyfikatorem Użytkownika, samodzielnie przez niego ustalonym podczas Rejestracji do Sklepu i koniecznym do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika.

1.9.  „Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia” oznacza potwierdzenie zawarcia pomiędzy Użytkownikiem i Sklepem umowy Sprzedaży Produktu.

1.10. „Produkty” oznaczają rzeczy, które są sprzedawane przez Yenevee w Sklepie.

1.11. „Rejestracja” oznacza jednorazową czynność nowego Użytkownika, polegającą na założeniu Konta, dokonaną z wykorzystaniem formularza dostępnego w Sklepie lub za pośrednictwem konta Użytkownika w serwisie internetowym Facebook lub Google+.

1.12. „Sklep” oznacza serwis internetowy prowadzony przez Yenevee dostępny pod adresem: Yenevee, za pośrednictwem którego Yenevee prowadzi działalność gospodarczą, w tym w szczególności zamieszcza informacje handlowe lub oferty, prowadzi sprzedaż Produktów, a także może świadczyć inne usługi.

1.13. „Umowa Sprzedaży Produktu” oznacza umowę w rozumieniu art. 535 kodeksu cywilnego, zawartą za pośrednictwem Sklepu między Yenevee, a Użytkownikiem, w wyniku przyjęcia Zamówienia Użytkownika, przez którą Yenevee zobowiązuje się przenieść na Użytkownika własność Produktu i wydać i dostarczyć mu Produkt, a Użytkownik zobowiązuje się Produkt odebrać i zapłacić cenę.

1.14. „Urządzenie” oznacza urządzenie elektroniczne, za pomocą którego Użytkownik może korzystać z funkcjonalności Sklepu, w tym m.in. pobierać oraz utrwalać pliki cyfrowe (np. komputer osobisty, laptop, tablet, smartphone, czytnik e-booków).

1.15. „Użytkownik” oznacza każdy podmiot, który odwiedza Sklep lub dokonuje Zamówień za pośrednictwem Sklepu.

1.16. „Zamówienie” oznacza  oświadczenie woli Użytkownika wyrażone za pomocą funkcjonalności Sklepu i stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz Yenevee związane z korzystaniem ze Sklepu i Sprzedażą Produktów.

2.2. Yenevee prowadzi za pośrednictwem Sklepu sprzedaż, a także może prowadzić inne działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym.

2.3. Użytkownik zawiera z Yenevee Umowę Sprzedaży Produktów z wykorzystaniem sieci Internet, w tym strony internetowej, za pośrednictwem której działa Sklep.

2.4. Podstawowym środkiem porozumiewania się z Użytkownikami, w tym w szczególności komunikacji prowadzonej w związku z Zamówieniami jest sieć Internet, w tym w szczególności poczta elektroniczna. Dodatkowo Yenevee może komunikować się z Użytkownikami przy pomocy komunikatorów dostępnych na rynku, np. czat lub telefonicznie. Wszelkie pytania, zastrzeżenia i wątpliwości natury prawnej dotyczące Regulaminu lub praw i obowiązków Użytkownika lub Yenevee związanych z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedażą Produktów, Użytkownicy mogą zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@yenevee.pl. Odpowiedzi będą udzielane przez Yenevee bez zbędnej zwłoki również na pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego wysłana została wiadomość od Użytkownika lub telefonicznie.

2.5. Koszty korzystania przez Użytkownika z ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi Użytkownik. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Użytkownik.

2.6. Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania, w tym w szczególności do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.

2.7. Regulamin jest integralną częścią każdej umowy pomiędzy Yenevee i Użytkownikiem, której przedmiotem są Produkty.

2.8.Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, natomiast informacje o Treściach Cyfrowych bez Nośnika podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

REJESTRACJA W SKLEPIE, ZASADY KORZYSTANIA Z KONTA

3.1.Każdy Użytkownik może korzystać ze Sklepu i składać Zamówienia według własnego wyboru za pomocą indywidualnego Konta, które jest przydzielane w wyniku poprawnej Rejestracji albo alternatywnie bez Rejestracji i bez użycia Konta.

3.2.Korzystanie ze Sklepu przy użyciu Konta umożliwia dostęp do szeregu funkcjonalności, które nie są dostępne bez użycia Konta, w tym w szczególności dostęp do historii Zamówień, a także możliwości składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy i reklamacji drogą elektroniczną za pośrednictwem interaktywnego formularza.

3.3.Użytkownik może dokonać Rejestracji w Sklepie na dwa sposoby:

3.3.1.poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się w Sklepie;

3.3.2.poprzez utworzenie Konta przy pomocy konta Użytkownika w serwisie Facebook lub serwisie Google+, przy wykorzystaniu (za zgodą Użytkownika) danych zawartych w jego profilu Facebook lub Google+.

3.4.Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej wiadomość od Yenevee zawierającą prośbę o potwierdzenie Rejestracji poprzez kliknięcie w link zawarty w tej wiadomości i zalogowanie się do Sklepu za pomocą Hasła i Loginu Użytkownika. Niezwłocznie po zalogowaniu do Sklepu, Użytkownik otrzymuje wiadomość zawierającą informację o utworzeniu Konta.

3.5.Po Rejestracji Użytkownik loguje się na Konto przy użyciu Loginu i Hasła bezpośrednio przez stronę internetową Sklepu bądź poprzez serwis Facebook lub Google+.

3.6.Użytkownik ma obowiązek ochrony Hasła i Loginu przed ich wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, Użytkownik może zmienić swoje Hasło w każdym czasie po zalogowaniu się na Konto.

3.7.Jeśli Użytkownik nie pamięta Hasła, może je odzyskać poprzez dostępną w zakładce logowania opcję służącą do przypominania Hasła. Po wprowadzeniu przez Użytkownika w odpowiednie pole adresu poczty elektronicznej przypisanej do Konta, Użytkownikowi zostanie przesłana wiadomość z instrukcją ustalenia nowego Hasła.

OGÓLNE ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

4.1. Jeśli Użytkownik zamierza kupić Produkt, może złożyć Zamówienie po zalogowaniu na Konto lub bez użycia Konta według własnego wyboru.

4.2. Szczegółowe informacje o Produktach i Treściach Cyfrowych bez Nośnika, w szczególności ich opis, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, zamieszczone są w Sklepie przy poszczególnych Produktach i Treściach Cyfrowych bez Nośnika. Ceny podawane są w polskich złotych.

4.3. Z uwagi na ograniczenia wynikające z praw własności intelektualnej niektóre z Produktów mogą być sprzedawane, udostępniane, dostarczane lub wykorzystywane wyłącznie na terytorium wskazanym w opisie znajdującym się w Sklepie przy poszczególnych Produktach. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania ograniczeń terytorialnych dotyczących korzystania z Produktów, o których mowa w poprzednim zdaniu.

4.4. Aby złożyć Zamówienie Użytkownik podejmuje kolejne czynności techniczne w oparciu o komunikaty i instrukcje wyświetlane w Sklepie.

4.5. W czasie składania Zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych umożliwiających realizację Zamówienia przez Yenevee, w szczególności określonych danych osobowych. Jeżeli będą one udostępnione na Koncie, zostaną wykorzystane do realizacji Zamówienia, chyba że Użytkownik wskaże inne dane do realizacji konkretnego Zamówienia. Zasady ochrony danych osobowych określa „polityka prywatności”.

4.6. Bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia na urządzeniu końcowym Użytkownika jest wyświetlane podsumowanie Zamówienia ze wskazaniem Zamówionych Produktów i ich łącznej ceny, a także wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy i kosztów dostawy oraz sposobu płatności.

4.7. Użytkownik składa Zamówienie przez kliknięcie w przycisk „Kup i zapłać”.

4.8. Złożenie Zamówienia przez Użytkownika na Produkt oznacza wysłanie przez Użytkownika do Yenevee oferty zawarcia umowy Sprzedaży Produktu.

4.9. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia obejmującego Produkty, Użytkownik otrzyma na adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez Yenevee wraz z informacją o jego treści, cenie, terminie i sposobie zapłaty ceny oraz terminie realizacji Zamówienia.

4.10. W przypadku ograniczonej dostępności Produktu, Użytkownik zostanie poinformowany o braku Produktu lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli Użytkownika co do dalszej realizacji Zamówienia. W przypadku braku Produktu lub braku woli po stronie Użytkownika dalszej realizacji Zamówienia, Zamówienie zostanie niezwłocznie anulowane i Użytkownik otrzyma zwrot uiszczonej opłaty w terminie 14 dni od daty anulowania Zamówienia, tj. od dnia otrzymania przez Sklep informacji o anulowaniu Zamówienia przez Użytkownika albo od wysłania Użytkownikowi informacji o anulowaniu Zamówienia przez Sklep. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Yenevee, ustalenie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot płatności nie jest możliwe, Yenevee niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu ustalenia numeru rachunku bankowego. W takim przypadku termin 14-dniowy zaczyna biec od dnia, w którym Użytkownik dokonał wskazania numeru rachunku bankowego do zwrotu płatności.

4.11. Jeśli realizacja Zamówienia w odniesieniu do Produktu jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Użytkownika zostanie wysłana niezwłocznie, w każdym przypadku przed dostarczeniem Produktów, wiadomość z Potwierdzeniem Przyjęcia Zamówienia. Wiadomość będzie również zawierać informację o stanie realizacji Zamówienia (np. o gotowości Produktów do wysyłki lub o ich wysłaniu z magazynu Sklepu na adres dostawy).

4.13.Umowa sprzedaży pomiędzy Yenevee a Użytkownikiem zostaje zawarta w odniesieniu do Produktu z chwilą otrzymania przez Użytkownika na wskazany adres poczty elektronicznej Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia;

4.14. W przypadku, gdy Zamówienie Użytkownika obejmuje więcej niż jeden Produkt, Użytkownik zawiera odrębne umowy w stosunku do każdego z składających się na konkretne Zamówienie.

4.15. W przypadku braku płatności za Produkty , Zamówienie zostanie automatycznie anulowane, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.16. W uzasadnionych przypadkach i w sytuacji, gdy będzie to możliwe, Sklep może anulować lub zmienić Zamówienie na Produkt na wniosek Użytkownika do czasu otrzymania przez Użytkownika Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia. W takim przypadku Użytkownik może skontaktować się ze Sklepem telefonicznie lub przy użyciu innych form kontaktów udostępnionych na stronie Sklepu. Użytkownik może śledzić status Zamówienia w Sklepie po zalogowaniu się na Konto.

4.17.Użytkownik może skorzystać z kodu rabatowego lub bonu rabatowego otrzymanego od Yenevee upoważniającego do obniżenia ceny Zamówienia. Kody rabatowe i bony rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Użytkownik może skorzystać z oferowanego rabatu. Przyznany rabat nie może być łączony z innymi rabatami lub innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

ZAMÓWIENIE NA PREZENT

5.1.Użytkownicy mogą składać Zamówienia Produktów na rzecz innych osób (Beneficjentów). W takim przypadku Zamówienie jest składane na zasadach ogólnych składania Zamówień, określonych w rozdziale 4. Regulaminu, przy czym Użytkownik podaje dane Beneficjenta niezbędne do realizacji Zamówienia określone w formularzu wyświetlanym w Sklepie w toku procesu składania Zamówienia.

5.2. Złożenie takiego zamówienia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Beneficjenta.

SPOSOBY PŁATNOŚCI

6.1.Użytkownik dokonuje płatności za Zamówienie w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:

6.1.1 w odniesieniu do Produktów – przed dostawą (z góry).

6.1.2 w odniesieniu do Produktów – również w chwili dostawy, przy odbiorze Produktów od Przewoźnika (za pobraniem).

6.2. Yenevee może dodatkowo wprowadzić płatności za pomocą kart płatniczych i voucherów.

6.3. Akceptacja Regulaminu oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

6.4.Faktury w formie elektronicznej są doręczane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w odniesieniu do Zamówień złożonych i zrealizowanych z użyciem Konta również udostępniane na Koncie Użytkownika.

DOSTAWA PRODUKTÓW

7.1. Dostawa Produktów następuje według wyboru Użytkownika, wskazanych w Sklepie w zakładce „Warunki dostawy”.

7.2. Termin dostawy Produktów jest uzależniony od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika i w każdym przypadku dostawy do miejsca w ograniczonym zasięgu na terytorium Polski nie przekracza 24 h od chwili wysłania do Użytkownika Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia Produktów, jeżeli Użytkownik wybrał opcję płatności za Produkty i ich dostawę za pobraniem, albo od chwili otrzymania przez Sklep potwierdzenia dokonania przez Użytkownika płatności za Zamówienie, jeżeli wybrał on opcję płatności z góry. Szczegółowe informacje na temat czasów realizacji przesyłek znajdują się w zakładce „Warunki dostawy”.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY ZE SKLEPEM

8.1. Aby Użytkownik mógł korzystać z podstawowych funkcjonalności Sklepu niezbędne jest posiadanie przez niego odpowiedniej infrastruktury technicznej w postaci urządzeń elektronicznych (np. komputer osobisty, laptop, tablet, smartphone) oraz oprogramowania, umożliwiających dostęp do sieci Internet oraz przeglądanie jej zasobów.

8.2. Użytkownik korzystający ze Sklepu powinien ponadto posiadać aktywną skrzynkę poczty elektronicznej. Korzystanie z niektórych dodatkowych funkcjonalności Sklepu może wymagać rejestracji przez Użytkownika w innych serwisach takich jak Facebook, Google+.

ZASADY OGÓLNE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1.Konsument może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy Sprzedaży Produktów, na zasadach określonych w Regulaminie.

9.2.Konsument nie może jednak odstąpić od:

9.2.1. umowy o świadczenie usług, jeśli Konsument wyraził zgodę na to, że po spełnieniu świadczenia przez Yenevee utraci prawo do odstąpienia od umowy, o czym został poinformowany przez Yenevee przed rozpoczęciem świadczenia;

9.2.2. umowy, której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

9.2.3.umowy, której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zamkniętym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9.2.4.umowy, której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu zostają trwale połączone z innymi Produktami;

9.3.Jeśli Konsument podejmie decyzję o odstąpieniu od umowy musi poinformować o tym Yenevee poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu.

9.4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Yenevee prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres jego poczty elektronicznej.

9.5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminów określonych w Regulaminie.

9.6. Jeśli Konsument odstąpi od umowy, Yenevee zwróci mu całość otrzymanej od niego płatności. Zwrot płatności nie obejmuje jednak dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia usługi.

9.7.Konsument otrzyma od Yenevee zwrot płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 Dni Roboczych od dnia, w którym Sklep otrzymał oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od  Yenevee ustalenie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot płatności, nie jest możliwe, Yenevee niezwłocznie skontaktuje się z Konsumentem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu ustalenia numeru rachunku bankowego do zwrotu płatności. W takim przypadku termin 14-dniowy zaczyna biec od dnia, w którym Konsument dokonał wskazania takiego numeru rachunku bankowego.

REKLAMACJE

10.1.  Yenevee zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia najwyższej jakości usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu zgodnie z zasadami określonymi w Sklepie i Regulaminie. Ponadto Yenevee zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Produkty bez wad.

10.2. Użytkownik może zgłosić Yenevee reklamację, jeżeli stwierdzi, że Produkt dostarczony mu w ramach realizacji Zamówienia ma wady, a także jeżeli Produkty są niezgodne z opisem zawartym w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia lub opisem zamieszczonym w Sklepie. Uprawnienie to może dotyczyć również sposobu świadczenia usługi.

10.3. Użytkownik, składając reklamację, powinien wskazać co najmniej swoje imię i nazwisko, oznaczenie Produktu oraz opis wady będącej przyczyną reklamacji oraz termin wykrycia wady.

10.4.Użytkownik może złożyć oświadczenie o reklamacji według swojego wyboru:

10.4.1.poprzez wysłanie reklamacji drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@yenevee.pl.

10.4.2.poprzez wysłanie reklamacji za pośrednictwem interaktywnego formularza elektronicznego dostępnego w Sklepie po zalogowaniu się przez Użytkownika na Konto; albo

10.4.3. poprzez złożenie oświadczenia w trakcie świadczenia usługi;

10.5.Użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie złożenia reklamacji drogą elektroniczną niezwłocznie po jej wpłynięciu do Sklepu.

10.6.  Yenevee ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika w najkrótszym możliwym terminie. Jeżeli Yenevee nie ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Użytkownika będącego Konsumentem w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, uznaje się, że Yenevee uznał reklamację za uzasadnioną.

10.7. Yenevee poinformuje Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym na adres, który Użytkownik wskazał w oświadczeniu o złożeniu reklamacji lub też telefonicznie.

10.8. Jeśli reklamacja okaże się zasadna, koszty reklamacji ponosi Yenevee. Dotyczy to w szczególności kosztów związanych z dostarczeniem Produktu będącego przedmiotem reklamacji przez Użytkownika do Yenevee, wymianą Produktu na nowy wolny od wad lub usunięciem jego wady.

10.9.W toku rozpatrywania reklamacji Yenevee może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

ZASTRZEŻENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11.1.W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, Yenevee zastrzega, że Użytkownik nie może:

11.1.1.zamieszczać w Sklepie (np. w opiniach o produktach lub komentarzach) treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także

11.1.2.podejmować działań, które mogą powodować zakłócenia lub uszkodzenia Sklepu lub naruszenie praw osób trzecich.

11.2.Treści zamieszczone przez Yenevee w Sklepie, w tym w szczególności znaki towarowe i inne oznaczenia odróżniające, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej Yenevee lub innych podmiotów.

11.3. Yenevee nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub błędy w funkcjonowaniu lub dostępności Sklepu spowodowane przyczynami niezależnymi od Yenevee, których Yenevee przy dołożeniu należytej staranności nie będzie mógł przewidzieć lub którym nie będzie mógł zapobiec, wymienionymi poniżej:

11.3.1.przyczyny techniczne leżące po stronie Użytkownika, w tym w szczególności awarie wykorzystywanych przez Użytkownika urządzeń oraz jakiekolwiek błędy oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania ze Sklepu;

11.3.2.zaplanowane działania związane z bieżącą konserwacją Sklepu w wymiarze koniecznym do ich przeprowadzenia;

11.3.3.przyczyny leżące po stronie zewnętrznych dostawców usług świadczonych na rzecz Sklepu lub Użytkownika;

11.3.4.ataki na system komputerowy lub usługę sieciową, w tym w szczególności DoS (Denial of Service), DDoS (Distributed Denial of Service) lub Brute Force;

11.3.5.przyczyny wynikające z awarii serwerów.

11.4.W każdym przypadku niedostępności Sklepu, Yenevee podejmie wszystkie niezbędne czynności mające na celu jej przywrócenie w możliwie najkrótszym czasie.

11.5.Użytkownik zobowiązuje się korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności nie będzie korzystać ze Sklepu:

11.5.1.w celu osiągnięcia nienależnych korzyści lub w celach spekulacyjnych;

11.5.2.w sposób powodujący naruszenie lub obejście prawa lub postanowień Regulaminu;

11.5.3.w sposób powodujący zakłócenie integralności Sklepu lub jego poszczególnych funkcji;

11.5.4.przy pomocy zautomatyzowanych urządzeń lub oprogramowania mających na celu wyszukiwanie ofert na Produkty, których cena odbiega od ceny rynkowej bądź masowe składanie zamówień na tego rodzaju Produkty.

ZMIANY REGULAMINU

12.1. Aby Użytkownicy mogli w szybki i łatwy sposób zapoznać się z treścią Regulaminu, został on udostępniony w Sklepie w formie umożliwiającej jego wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz śledzenie historii jego zmian.

12.2. Yenevee zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z zachowaniem zasad określonych w niniejszym rozdziale.

12.3. Zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie do wszelkich spraw w nim uregulowanych oraz związanych z Zamówieniami złożonymi przez Użytkownika od daty ich ogłoszenia. Do Zamówień (oraz wszelkich spraw uregulowanych w Regulaminie) złożonych przed datą ogłoszenia zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie, w której Zamówienia takie zostały złożone.

12.4. W przypadku zmiany Regulaminu nowa treść Regulaminu zostanie opublikowana w Sklepie w zakładce „Regulamin” najpóźniej w dniu wejścia w życie takiej zmiany. Ponadto, w zakładce „Regulamin” będą opublikowane wszystkie wersje historyczne Regulaminu ze wskazaniem okresu obowiązywania każdej z nich.

12.5. Informacja o zmianie Regulaminu wraz z odesłaniem do nowej treści Regulaminu wyświetli się przy pierwszym Zamówieniu Użytkownika natychmiast po wejściu w życie zmiany Regulaminu – najpóźniej po skompletowaniu koszyka zakupów i przed złożeniem Zamówienia, z prośbą o akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. Jeśli jednak Użytkownik nie dokona takiej akceptacji, Yenevee zablokuje automatycznie możliwość dokonania bieżącego Zamówienia i dokonywania dalszych Zamówień od daty publikacji zmiany Regulaminu do czasu akceptacji zmiany Regulaminu przez Użytkownika. Brak akceptacji Regulaminu nie powoduje skasowania Konta ani usunięcia z niego historii Zamówień

12.6. Aktualna treść Regulaminu będzie przesłana Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej niezwłocznie po akceptacji treści Regulaminu przez Użytkownika i złożeniu przez niego pierwszego Zamówienia, licząc od chwili dokonania tej akceptacji (np. wraz z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia przez Sklep).

USUNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA

13.1. Yenevee zapewnia Użytkownikowi możliwość rezygnacji z utrzymywania Konta w każdej chwili. Użytkownik może zgłosić chęć usunięcia Konta poprzez formularz kontaktowy na stronie Sklepu lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@yenevee.pl.

13.2. Yenevee będzie uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika, jeśli zostanie do tego zobowiązane na podstawie prawomocnego lub ostatecznego rozstrzygnięcia właściwego organu, w tym w szczególności sądu lub organu ścigania, wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1.Wszelkie spory pomiędzy Yenevee i Użytkownikiem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

14.2. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej bądź powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów .

14.3.W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

14.4 Właścicielem i administratorem sklepu jest firma YENEVEE KINGA KRZUS z siedzibą w Kozach przy ul Lipowej 19, NIP: 9372529776, REGON: 384869022.